مزایده واحدهای تجاری در شهر صدرا

مزایده زمین های مسکونی در شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
مزایده زمین با کاربری باغ -مسکن در شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۴-۱۵

مزایده واحدهای تجاری در شهر صدرا