مزایده زمین های مسکونی در شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۵-۲۵
مزایده زمین با کاربری باغ – مسکن در شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۵-۲۶

مزایده زمین های خدمات عمومی و تجاری در شهر صدرا

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد تعدادی زمین با کاربری خدمات عمومی و تجاری متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش رساند.متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۵/۵/۲۵ لغایت ۹۵/۵/۳۰ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ مراجعه و یا از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۵/۶/۱ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا ساعت ۱۳ مورخ۹۵/۶/۱۱ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ صبح مورخ ۹۵/۶/۱۳ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.
روابط عمومی شرکت عمران صدرا

دیدگاه ها بسته شده است