مزایده زمین های آپارتمانی در شهر صدرا

مزایده زمین های خدمات عمومی وتجاری در شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۴-۱۹
مزایده زمین های مسکونی در شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

مزایده زمین های آپارتمانی در شهر صدرا