مزایده زمین های آپارتمانی در شهر صدرا

عید سعید فطر بر همه مسلمین مبارک باد
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
مزایده زمین با کاربری باغ – مسکن در شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

مزایده زمین های آپارتمانی در شهر صدرا