مزایده زمین با کاربری باغ – مسکن در شهر صدرا

مزایده زمین های آپارتمانی در شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
مزایده زمین های خدمات عمومی وتجاری در شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

مزایده زمین با کاربری باغ – مسکن در شهر صدرا