((قابل توجه متقاضیان مسکن مهر شهر جدیدصدرا)) پروژه بناسازان رمضان
۱۳۹۵-۰۳-۱۹
دیدارمهندس خانی با نمایندگان جامعه معلمین شاغل درشهر جدید صدرا
۱۳۹۵-۰۳-۳۰

قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر ۷۲۰ واحدی (شرکت نوآوران معماری فارس)

بدینوسیله به متقاضیان مشروحه ذیل که نسبت به پرداخت بدهی و تحویل واحد مسکن مهر اقدام ننموده اند اعـــلام میگردد در صورتیکه تا روز پنج شنبه مورخ ۰۳ / ۰۴ /۱۳۹۵ نسبت به تکمیل موجودی مربوطه اقدام ننمایند برابر ضوابط (حذف از پروژه) با آنها برخورد میگرددو امتیاز ایشان طبق اولویت به شخص دیگری واگذار می گردد و حق هر گونه اعتراضی از آنان سلب خواهد شد .
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

کدملی نام نام خانوادگی کدملی نام نام خانوادگی
۲۲۹۱۳۸۸۲۸۲ ابراهیم روزی طلب ۲۲۹۶۱۴۳۸۷۳ علی رضا آزادی خواه
۲۲۹۸۸۶۴۴۵۴ مجتبی محمدعلی زاده ۲۵۴۹۴۵۳۱۱۵ حجت اله صبور
۲۲۹۸۰۰۰۱۸۲ عبدالمحمد کمالی ۲۲۹۹۰۵۶۲۶۲ داریوش چابکی
۵۴۷۹۵۲۳۸۹۹ حیدر پشنگیان ۲۵۷۰۸۷۸۹۷۹ عباس بهرامیان
۲۲۹۷۶۹۳۹۱۵ مهدی تاج آبادی ۵۴۸۹۶۲۳۷۴۸ حجت بذرافکن
۲۲۹۷۳۷۱۲۶۸ احمد وحید مقتدا ۲۲۹۱۱۷۵۰۴۱ سیداحمد شاه امیری حقیقی
۲۲۹۷۲۶۸۰۷۶ عبدالوحید مهردادیان ۲۲۹۹۴۶۳۹۴۱ کاظم بورکی
۲۳۹۱۷۲۰۰۷۶ علی بیات ۵۴۸۹۵۵۵۲۸۹ محمدحسین خارستانی
۲۲۹۶۸۱۷۴۱۶ فرج اله خادمی ۵۴۸۹۵۵۶۰۱۳ کریم فاطمی نیا
۲۲۹۸۹۱۳۶۲۵ محمدرضا روزیطلب ۲۴۳۱۸۹۸۵۷۱ پیمان رفیعی
۲۲۹۸۷۶۰۹۸۵ سیدجواد شریفی سعدی ۲۲۹۱۲۸۶۳۲۳ حسین علی زارع
۵۴۸۹۳۶۶۵۵۹ حسین ترابی ۲۳۷۰۸۹۱۵۴۸ حسن کمالی
۲۲۹۸۰۶۶۸۸۴ بهزاد پور جلالی ۵۴۷۹۷۹۹۸۷۸ علیرضا جوکار
۲۲۹۶۱۹۴۹۳۱ محسن خواجه بهجانی ۲۵۴۹۴۰۶۹۷۴ رضا جمالی
۲۲۹۶۹۱۶۰۶۶ مهدی نعمتی ۲۴۵۱۲۳۳۰۷۹ مسلم محمدی قصرعاصمی
۵۱۴۹۶۵۵۸۳۱ احد صالحی ۲۴۵۱۱۵۰۷۱۸ کاوه ساتیاری اسماعیل آبادی
۱۱۴۱۰۲۸۸۹۱ نوراله ملک زاده ۲۵۲۹۶۲۸۴۵۹ محمدحسن جعفری اصل
۲۳۷۱۹۸۲۴۳۱ امیرعباس رزمی ۲۲۹۷۹۹۹۴۳۷ محسن سخندانی
۲۲۹۹۵۰۵۴۳۱ کاظم فتاحی ۲۲۹۷۹۴۹۰۹۱ محمدمهدی یگانه خواه
۲۲۹۲۸۰۷۴۷۵ فاطمه رحمانی پرشکفتی ۲۴۳۲۴۹۷۰۵۸ حسن بهمنی
۲۲۹۷۶۴۴۳۰۲ سیدرسول محمدجعفرنیا ۲۴۳۰۷۰۳۲۴۶ بیداله فیلبندی کشکولی
۲۳۷۱۹۷۲۶۵۷ حمید خواجه فرد ۵۴۸۹۴۰۵۷۹۱ اله داد قاسمی محمودآباد
۲۵۷۱۹۳۲۹۹۳ ابوالفضل فیروزی ۲۳۷۰۶۳۰۶۸۱ علی جان مهدی مقدم
۲۲۹۵۴۰۹۲۵۱ مجتبی تابع بردبار ۲۲۹۷۷۶۹۸۳۰ احسان گل بن حقیقی
۲۴۳۱۰۷۹۲۶۰ قاسم فلاحی ۶۵۴۹۸۷۹۹۶۵ اسماعیل رنجبر
۲۲۹۶۶۵۴۶۸۱ علیرضا اپرا ۲۵۷۲۴۳۸۷۳۹ عباس همایونی فر
۲۳۷۰۸۸۲۰۲۶ رشید رزمجوئی ۲۲۹۲۰۴۰۲۱۲ علیرضا پورمجیدی
۲۲۹۷۵۸۷۵۹۷ امین کریمی نژاد ۲۵۴۹۶۱۲۶۱۲ شهاب رفیعی شولی
۲۴۳۰۸۸۹۶۸۴ رهام ستوده علی آبادی ۲۳۰۰۳۳۸۳۸۶ محمد ایرانپور
۲۳۰۰۱۹۵۳۴۸ امینه اقبالی ۲۳۰۰۹۳۱۹۹۰ امیر رضا فلاحی
۲۲۹۷۳۸۰۳۲۱ هاشم عافیت جو ۲۳۹۰۴۷۷۵۹۳ غلامرضا شجاعی

دیدگاه ها بسته شده است