شهر صدرا میزبان تیم ملی فوتسال ایران
۱۳۹۵-۰۲-۰۴
شهر صدرا میزبان تیم ملی فوتسال ایران
۱۳۹۵-۰۲-۰۵

قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر ۴۰۰ واحدی (شرکت آنی ایستافر)

بدینوسیله به متقاضیان مشروحه ذیل که علیرغم اطــلاع رسانی مکرر نسبت به تکمیل موجودی مربوط به تحویل واحد مسکن مهر اقدام ننموده اند اعـــلام میگردد در صورتیکه تا روز پنج شنبه مورخ ۰۹ / ۰۲ /۱۳۹۵  نسبت به تکمیل موجودی مربوطه اقدام ننمایند برابر ضوابط و نامه شماره ۱۲۲۴۳/۹۴/ص/۴۳۰۲ (حذف از پروژه) با آنها برخورد میگردد و حق هر گونه اعتراضی از آنان سلب خواهد شد .

دیدگاه ها بسته شده است