شناسنامه خدمات

عنوان خدمت(۱)الکترونیکی یا غیر الکترونیکی بودن خدمتاطلاع رسانی الکترونیکی(۲)الکترونیکی کردن خدمات دولتیالکترونیکی کردن خدمات دولتیمیزان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان
درخواست خدمت(۳)ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان(۴)
تعیین ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (مختص ستاد و توابع) ۱۵۰۲۱۶۹۹۱۰۳۴غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
اِعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (مختص توابع) ۱۵۰۲۱۶۹۹۱۰۴غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع) ۱۵۰۲۱۷۰۰۱۰۰غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
انتقال زمین  به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع) ۱۵۰۲۱۷۰۰۱۰۱غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع) (۱۵۰۱۱۷۰۱۰۰۰)غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
تهیه طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع) ۱۵۰۲۱۷۰۲۱۰۰غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع) ۱۵۰۲۱۷۰۲۱۰۱غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
تهیه و تصویب طرح های جامع شهرهای جدید (مختص ستاد و توابع) ۱۵۰۲۱۷۰۳۱۰۰غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
تهیه و تصویب طرح های تفصیلی شهرهای جدید (مختص ستاد و توابع) ۱۵۰۲۱۷۰۳۱۰۱غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
برنامه­ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی (مختص ستاد و توابع) ۱۵۰۲۱۷۰۳۱۰۲غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر (مختص توابع) ۱۵۰۲۱۷۰۳۱۰۳غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجرایی (مختص توابع) ۱۵۰۲۱۷۰۴۱۰۰غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربنایی (مختص ستاد و توابع) ۱۵۰۲۱۷۰۴۱۰۱غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
احداث پایانه های حمل و نقل عمومی و خطوط ریلی (مختص توابع) ۱۵۰۲۱۷۰۴۱۰۲غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
طرّاحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلی (مختص ستاد و توابع) ۱۵۰۲۱۷۰۴۱۰۳غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع) ۱۵۰۲۱۷۰۴۱۰۴غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تأسیساتی و رفاهی (مختص توابع) ۱۵۰۲۱۷۰۴۱۰۵غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
اداره تأسیسات و تجهیزات محدوده شهرهای جدید (مختص توابع) ۱۵۰۲۱۷۰۴۱۰۶غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع) (۱۵۰۶۱۷۰۵۰۰۰)غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
حمایت از فناوری­های نوین ساختمانی در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع) (۱۵۰۵۱۷۰۶۰۰۰)غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین (مختص ستاد و توابع) ۱۵۰۶۱۷۰۷۱۰۰الکترونیکیبلیبلیبلیعدم مصداق
اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرت ها و دعاوی (مختص ستاد و توابع) ۱۵۰۶۱۷۰۷۱۰۱غیر الکترونیکیبلیعدم مصداقعدم مصداقعدم مصداق
حمایت از پایان­نامه­های دانشجویی (مختص ستاد و توابع) ۱۵۰۵۱۷۰۸۱۰۰الکترونیکیبلیبلیبلیعدم مصداق
حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده­های نو (مختص ستاد و توابع) ۱۵۰۵۱۷۰۸۱۰۰الکترونیکیبلیبلیبلیعدم مصداق