ساختار اجرایی

رییس:

آقای مهندس محسن نریمان معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

اعضا:

آقای دکتر حسین ایمانی جاجرمی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
آقای مهندس حبیب اله طاهرخانی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
آقای مهندس محمود میریان عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
آقای مهندس حسن روانفر عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

1. دکتر محمد مهدی عزیزی
2. دکتر اسفندیار زبردست
3. دکتر علی سلطانی
4. دکتر علی گلی
5. دکتر محمد شیخی
6. دکتر سهند لطفی
7. دکتر حسین ایمانی جاجرمی
8. مهندس حبیب الله طاهرخانی
9. مهندس سید محمود میریان
10. دکتر میثم بصیرت
11. -دکتر سید محسن حبیبی
12. دکتر پرویز پیران
13. دکتر خواجه نوری
14. دکتر مهیار اردشیری
15. دکتر خلیل حاجی پور
16. دکتر مظفر صرافی
17. دکتر ناصر برک پور
18. دکتر حمید ماجدی
19. دکتر حمیده محمدزاده
20. دکتر کیانوش ذاکر حقیقی
21. دکتر محمدجواد مهدوی نژاد
22. دکتر محمدرضا بمانیان
23. دکتر سید مهدی معینی
24. دکتر ناصرالدین غراب
25. دکتر غزال راهب

1. آقای مازندرانی
2. آقای صفری
3. آقای ذیگلری
4. خانم میرزاد
5. خانم قاسمی
6. خانم قنواتی
7. خانم ایلامپور

کمیته علمی اعضا به ترتیب حروف الفبا
دکتر مهیار اردشیری

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

دکتر مهیار اردشیری

دکتر کمال اطهاری

پژوهشگر مسکن و اقتصاد شهری

دکتر کمال اطهاری

دکتر ایرج اعتصام

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

دکتر ایرج اعتصام

دکتر حسین ایمانی جاجرمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر حسین ایمانی جاجرمی

دکتر ناصر برک پور

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر ناصر برک پور

دکتر محمدرضا بذرگر

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

دکتر محمدرضا بذرگر

دکتر سیدحسین بحرینی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر سیدحسین بحرینی

دکتر میثم بصیرت

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر میثم بصیرت

دکتر محمدرضا بمانیان

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر محمدرضا بمانیان

دکتر مصطفی بهزاد فر

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تهران

دکتر مصطفی بهزاد فر

دکتر محمدرضا پورجعفر

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر محمدرضا پورجعفر

دکتر پرویز پیران

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر پرویز پیران

دکتر خلیل حاجی پور

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

دکتر خلیل حاجی پور

دکتر سید محسن حبیبی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر سید محسن حبیبی

دکتر سولماز حسینیون

پژوهشگر شهرسازی و تاب آوری

دکتر سولماز حسینیون

دکتر-بیژن-خواجه-نوری

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

دکتر خواجه نوری

دکتر-جهانگیر-جهانگیری

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

دکتر جهانگیر جهانگیری

دکتر غزال راهب

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر غزال راهب

دکتر مجتبی رفیعیان

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر مجتبی رفیعیان

دکتر احسان رنجبر

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر احسان رنجبر

دکتر اسفندیار زبردست

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر اسفندیار زبردست

دکتر کیانوش ذاکر حقیقی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان

دکتر کیانوش ذاکر حقیقی

دکتر کامران ذکاوت

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر کامران ذکاوت

دکترمحمدحسین شریف زادگان

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکترمحمدحسین شریف زادگان

۰۰

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران

دکتر امیر شکیبا منش

دکتر محمد شیخی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر محمد شیخی

دکتر مظفر صرافی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر مظفر صرافی

دکتر-اعظم-صفرآبادی

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

دکتر اعظم صفرآبادی

مهندس حبیب الله طاهرخانی

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید

مهندس حبیب الله طاهرخانی

دکتر محمد مهدی عزیزی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد مهدی عزیزی

۰۰

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

دکتر ناصرالدین غراب

دکتر علی غفاری سده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر علی غفاری سده

دکتر غلامرضا کاظمیان

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر غلامرضا کاظمیان

دکتر شهاب الدین کرمانشاهی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر شهاب الدین کرمانشاهی

دکتر-علی-گلی

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

دکتر علی گلی

دکتر سهند لطفی

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

دکتر سهند لطفی

دکتر حمید ماجدی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

دکتر حمید ماجدی

دکتر حمیده محمدزاده

عضو هیئت مدیره شهر جدید اندیشه

دکتر حمیده محمدزاده

دکتر سعید معید فر

مشاور زیر راه، مسکن و شهرسازی

دکتر سعید معید فر

۰۰

پژوهشگر دانشگاه یورک

دکتر سید مهدی معینی

دکتر محمدجواد مهدوی نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر محمدجواد مهدوی نژاد

۰۰

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

دکتر علی سلطانی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر احمد خلیلی