نام خانوادگیداخلینقش سازمانی
آقای خانی۲۶۰مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره
۲۵۱
آقای حاجی پور۲۱۰عضو هیات مدیره
۲۲۹
آقای مازندرانی۲۵۰مدیر اداری
آقای رضایی۲۱۶رییس دفتر مدیر عامل
آقای قرا۲۳۸رییس اداره ارزیابی و کنترل پروژه
آقای تقوی۲۲۵رییس اداره مشارکت
آقای ذیگلری۲۴۹رییس اداره فناوری اطلاعات و GIS
آقای دوازده امامی۲۶۶رییس حوزه مدیر عامل
آقای نامداری۲۵۲ذیحساب
آقای ترابی۲۰۹سرپرست  متقاضیان مسکن مهر
۲۵۵
آقای نجفی۲۰۸سرپرست حقوقی واملاک
آقای پرهام۲۲۸سرپرست فنی و اجرایی
خانم پورسعادت۲۰۷کارشناس واحد املاک و صدور سند
آقای صبوری۲۳۳دبیر هیات مدیره
آقای زارع۲۰۵بایگان
آقای ناظم الشریعه۲۴۱مسوول خدماتی وفضای سبز
خانم توکلی۲۱۱مسوول دبیرخانه
آقای طیبی نسبمسوول دفتر فنی اجرایی
آقای ایزدی نژاد۲۱۷متصدی املاک
خانم ممتحن۲۳۷کارشناس GIS شهرسازی
آقای شریفی۲۱۵مسوول روابط عمومی
خانم  میرزاد۲۳۷رییس اداره شهرسازی
۲۱۲
آقای کشاورز۲۷۲مشاور حقوقی مدیر عامل
آقای عطایی۲۳۴مشاور فرهنگی
خانم ابراهیمی۲۳۷کارشناس GIS
خانم قاسمی۲۶۷کارشناس GIS
آقای حسین پور۲۴۹کارشناس اداره فناوری
آقای سعادت۲۰۳کارشناس املاک و واگذاری
آقای یونس فرد۲۲۲سرپرست معاونت مالی اداری و بودجه
آقای صادقی۲۳۰کارشناس امور ثبتی و املاک
خانم خبیر۲۲۱کارشناس امور اداری آموزش
خانم مشتاقی۲۶۵کارشناس بهبود روشها
آقای تفرج نوروز۲۳۱کارشناس امور پیمان و رسیدگی
آقای ناظم زادگان۲۳۱کارشناس پیمان ورسیدگی
آقای یونس فرد۲۲۵رییس اداره پیمان ورسیدگی
آقای مظفری۲۳۶کارشناس تاسیسات
آقای اسدی۲۲۷کارشناس حقوقی
آقای جلالی۲۲۷کارشناس حقوقی
آقای راهی۲۲۷کارشناس حقوقی
آقای کشاورز۲۲۷کارشناس حقوقی
خانم شکوه۲۶۱کارشناس حقوقی
خانم نجیبی پور۲۲۷کارشناس حقوقی
آقای شیشه بر۲۰۴کارشناس خود مالک
آقای غفارنیا۲۴۳مسوول دفتر فنی و اجرایی
خانم ایلام پور۲۶۸کارشناس دبیرخانه سامد
آقای آزادی۲۳۷کارشناس شهر سازی
خانم اژدری۲۳۷کارشناس شهر سازی
آقای محمدی۲۴۰کارشناس عمران
آقای مسعودی۲۳۶کارشناس فنی
آقای فاضلی فرد۲۴۰کارشناس فنی اجرایی
آقای مهربان۲۴۰کارشناس فنی اجرایی
خانم بدیع۲۲۵کارشناس کنترل پروژه
آقای زارع۲۲۰کارشناس مالی
آقای کرمیان۲۱۴کارشناس مالی
آقای نخعی۲۶۵کارشناس مالی
خانم رستگاری۲۱۸کارشناس مالی
خانم تابع۲۰۹کارشناس مسکن مهر
خانم قنواتی۲۳۹کارشناس مشارکت
آقای رضایی۲۳۰کارشناس نقشه برداری
آقای جمشیدی۲۴۲اطلاعات ومسوول نمازخانه
آقای مزارعی۲۶۲امورتاسیسات وموتورخانه
آقای افشاری۲۰۵بایگان
آقای اسماعیلی۹برق و مخابرات
خانم نصرتی۲۶۱حسابدارمسکن مهر
۲۱۹حسابرسان
آقای شیری۲۴۶خدمات مدیریت
۲۲۳دیوان محاسبات
آقای صفری۲۰۲کارپرداز و امور انبارداری
خانم شمس۲۱۱کاردان دبیرخانه
خانم علیپور۲۵۵کارمندحراست
آقای زارعی۲۰۳متصدی امورتحویل زمین
آقای عزیزالهی۲۲۴متصدی پاسخگویی مسکن مهر
خانم حبیبی۲۱۱متصدی دبیرخانه
خانم شهید پور۲۴۷متصدی رایانه حقوقی
خانم سالاری۲۱۳متصدی رایانه دبیرخانه
آقای طهماسب۲۱۵متصدی روابط عمومی
خانم عطایی۲۱۵متصدی روابط عمومی
خانم زراعتی۲۶۱متصدی مالی مسکن مهر
آقای جعفری۲۰۱متصدی مخابرات

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]