نام خانوادگی داخلینقش سازمانی
خانم ابراهیمی۲۳۱کارشناس GIS
اقای ارجمند۲۷۳کارشناس حقوقی
اقای اسماعیلی۹برق و مخابرات
اقای افشاری۲۰۵بایگان
اقای امیری۲۵۵مشاور مدیر عامل ورئیس اداره  حراست
اقای ایزدی۲۵۰متصدی املاک
اقای آزادی۲۳۷مسول طراحی ومعماری
اقای یوسف اسماعیلی۲۷۰کارشناس حمل  ونقل وترافیک
آقای داریوش احمدی۲۰۵متصدی بایگانی
خانم  ایلام پور۲۶۸کارشناس بیمه و امور رفاهی
خانم اژدری۲۶۹کارشناس شهر سازی
خانم بدیع۲۳۱کارشناس فنی و اجرایی
اقای پرهام۲۲۹سرپرست اداره مسکن
خانم پورحسن۲۱۱ماشین نویس دبیرخانه
خانم پور سعادت۲۰۷کارشناس امورصدور اسناد
خانم  تابع۲۴۵مسول بایگانی
اقای ترابی۲۵۱سرپرست امور اداری
اقای تفرج نوروز۲۲۵کارشناس امور پیمان ورسیدگی
خانم ترابی۲۳۸نماینده پردیسان سازه
خانم توکلی۲۴۷مسول ورود اطلاعات پرونده های حقوقی به سامانه
اقای جعفری۲۰۱مخابرات
اقای جمشیدی۲۱۵امورثبت آماررایانه املاک
اقای حاجی پور۲۶۰مدیر عامل وعضوهیات مدیره
اقای حسین پور۲۵۸مسول واحد ارزیابی عملکرد
آقای حق پناه۲۰۷امور  ثبتی
خانم حبیبی۲۱۱متصدی دبیرخانه
خانم  خبیر۲۲۱کارشناس امور اداری و آموزش
اقای ذیگلری۲۴۹رییس اداره فناوری اطلاعات ومسول GIS
خانم  رستگاری۲۰۹سرپرست متقاضیان ومسول امورمالی مسکن مهر
اقای  غفار رضایی۲۵۰کارشناس نقشه برداری
اقای  محمد رضایی۲۱۶رییس دفتر مدیر عامل
اقای راهی۲۰۷کارشناس حقوقی
آقای افشین رضایی۲۳۸کنترل پروژه
آقای رسولی۲۷۳کارشناس حقوقی
اقای مهدی  زارع۲۲۰کارشناس مالی
اقای ابراهیم زارعی۲۳۹کارشناس سرمایه گذاری مشارکت مشارکت
خانم زراعتی۲۶۱کارشناس مالی مسکن مهر
محمد زارع۲۰۴کارشناس پاسخگویی متقاضیان مسکن مهر
خانم سالاری۲۱۳متصدی  رایانه
آقای سلیمانی۲۷۳کارشناس حقوقی
آقای وحید سهراب۲۳۰بایگان ومسول رسیدگی وکنترل پرونده های حقوقی
خانم شمس۲۱۱کارشناس دبیرخانه
اقای شریفی۲۱۵مسول روابط عمومی
اقای شیری۲۴۶خدمات حوزه  مدیریت
اقای شیشه بر۲۴۸کارشناس پاسخگویی متقاضیان مسکن مهر
خانم شکوه۲۰۷کارشناس املاک
خانم شهید پور۲۴۷کارشناس بایگانی حقوقی
اقای  صادقی۲۳۶سرپرست دبیرخانه
اقای صبوری۲۳۸سرپرست اداره ارزیابی وکنترل پروژه
اقای صفری۲۰۲کارپرداز و امور انبارداری
خانم صادقی۲۶۷کارشناس مالی وحسابدار
خانم ضرغامی۲۱۶کارشناس هماهنگی حوزه مدیریت
اقای طهماسب۲۰۵بایگان ومسول رسیدگی به پرونده های مسکن مهر
اقای طیبی نسب۲۰۵بایگان
اقای عزیزالهی۲۲۶مسئول دفتر معاونت مالی اداری
خانم عطایی۲۱۵کاردان روابط عمومی
خانم علیپور۲۵۵کارمند حراست
اقای غفارنیا۲۴۳کارشناس نظام مهندسی و GISفنی اجرایی
خانم غلامعلی زاده۲۷۲کارشناس حقوقی
اقای فاضلی فرد۲۴۰کارشناس فنی واجرایی
خانم  قنواتی۲۳۴کارشناس مشارکت و سرمایه گذاری
اقای   قرا۲۲۸سرپرست اداره فنی اجرایی
اقای کرمیان۲۱۹مسئول  بودجه وحسابرس داخلی
اقای کشاورز۲۰۸سرپرست واحد حقوقی
خانم گورکانی۲۶۵کاردان وصول مطالبات
اقای کمالی۲۵۴مسئول انتظامات ونگهبانی
اقای مازندرانی۲۰۳سرپرست واحد املاک ودبیر هیات مدیره
اقای میثاق محمدی۲۷۲کارشناس حقوقی
اقای محمدی۲۴۰کارشناس عمران
اقای مزارعی۲۶۲متصدی امور تاسیسات وموتورخانه
اقای مسعودی۲۰۴متصدی پاسخگویی متقاضیان مسکن مهر
اقای مظفری۲۷۰سرپرست اداره حمل و نقل و ترافیک
اقای مهربان۲۴۰کارشناس فنی و اجرایی
آقای مویدی۲۱۲عضوهیات مدیره
خانم مویدی۲۰۳کارشناس پیگیری وامور املاک
خانم مشتاقی۲۳۱کارشناس پیگیری
خانم  میرزاد۲۳۳مسئول  شهرسازی
خانم منصوری۲۳۴کارشناس مسول حوزه مطالعات وپژوهش و…
اقای ناظم زادگان۲۳۹سرپرست واحد مشارکت
اقای نامداری۲۵۲رئیس اداره امور مالی و ذیحساب
اقای نجفی۲۲۵ کارشناس حقوقی
اقای نخعی۲۶۵کارشناس مالی
آقای ناظم الشریعه۲۴۱مسئول خدمات وپشتیبانی
آقای نصرشیرازی۲۷۲کارشناس حقوقی
خانم نجیبی پور۲۶۹کارشناس حقوقی
خانم نصرتی۲۱۸کارشناس مالی وامور دریافتی
اقای سیامک یونسی فرد۲۲۲معاونت مالی اداری وبودجه
اقای علی یونسی فرد۲۲۵رئیس اداره  پیمان ورسیدگی
دیوان محاسبات۲۲۳
نقلیه۲۴۴
اطلاعات۲۴۲