مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا در جمع خبرنگاران: عمران صدرا پیشرو در تحول فرهنگی
۱۳۹۷-۰۸-۳۰
شهر صدرا میزبان نمایشگاه آثار برجسته نقاشان معاصر ایران می شود
۱۳۹۷-۰۹-۰۷

تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد عملیات آماده سازی به شرح زیر و به شماره مناقصه ۲۰۰۹۷۱۰۴۱۰۰۰۰۲۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۳/۹/۹۷ می باشد

ردیف شــــرح پروژهبرآورد  (ریال)مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه  چک تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )
۱ آماده سازی در سطح شهر صدرا  ۱۳٫۱۸۶٫۹۶۳٫۱۵۷۶۵۹٫۳۴۸٫۱۵۸

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۰ تاریخ ۱۸/۹/۹۷

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ تاریخ ۱۸/۹/۹۷

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

پرداخت به پیمانکار بسته به انتخاب کارفرما به صورت نقد و یا تهاتر خواهد بود.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است