برگزاری کارگاه ارائه نتایج استراتژی های توسعه شهری صدرا در شرکت عمران