انتخاب ستاد نماز جمعه شهر صدرا به عنوان ستاد نمونه در سال ۹۶