مدیر کل ارشاد فارس: شهر صدرا می تواند پایتخت کتاب ایران باشد
۱۳۹۵-۰۸-۲۹
گزارش تصویری اهداء گل به بانوان بسیجی شرکت عمران به مناسبت هفته بسیج
۱۳۹۵-۰۹-۰۷

اخطارمسکن مهر

بدینوسیله به متقاضیان مشروحه ذیل که نسبت به پرداخت بدهی و تحویل واحد مسکن مهر اقدام ننموده اند اعـــلام میگردد در صورتیکه تا  روز دوشنبه مورخ ۱۵ / ۰۹ /۱۳۹۵ نسبت به تکمیل موجودی مربوطه اقدام ننمایند برابر ضوابط  و دستورالعمل شماره ۱۲۲۴۳/۹۴/ص/۴۳۰۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ حذف میگردند و امتیاز ایشان طبق اولویت به شخص دیگری واگذار می گردد و حق هر گونه اعتراضی از آنان سلب خواهد شد.

ردیفکدملینامنام خانوادگیردیفکدملینامنام خانوادگی
۱۲۳۷۱۳۷۷۸۹۹سیده فاطمههاشمی۲۱۴۶۵۰۰۹۷۵۶۸حمید رضابراتی
۲۶۱۸۳۱۵۳۰رضافرزین۲۲۲۲۹۱۲۸۱۶۱۵نیکنامکامیاب شولی
۳۲۵۷۱۵۸۶۸۰۷غلامحسینجهرمی۲۳۲۲۹۸۳۲۳۱۰۰قاسممرادی مصرمی
۴۲۲۹۶۲۵۷۱۶۱امینابراهیم پور۲۴۲۲۹۰۹۷۱۵۷۱منصوربیگی
۵۲۲۹۷۵۳۷۵۸۱محسنگلخن۲۵۲۲۹۱۰۲۲۳۶۹زهراعارف نژاد
۶۲۲۹۷۶۲۷۵۴۸عبدالهببری شال۲۶۱۸۱۷۲۷۵۸۷۹مانیمتوسل
۷۶۵۵۹۵۰۷۹۳۹سهیلاحاصلی۲۷۲۲۹۲۰۹۳۳۳۲مهرزادجعفری
۸۲۳۹۱۴۱۴۹۵۱محمد رضاجهانپور۲۸۲۴۳۰۶۶۹۳۷۴حسینقادری
۹۲۲۹۷۹۸۹۴۰۷حسینسرکاری۲۹۲۲۹۲۲۱۵۰۴۷پیمانمنوچهری
۱۰۲۲۹۹۴۹۹۷۳۳جوادعبدالهی فر۳۰۲۲۹۶۷۰۸۰۲۱پروینترک زاده بهمنی
۱۱۲۳۷۰۴۶۲۰۳۵محمدرضانکوئی بخش۳۱۲۲۹۹۴۵۴۷۸۰مهنازدهقانی
۱۲۲۵۴۹۳۵۶۴۹۷علی ویسملکی۳۲۱۳۷۸۰۱۲۹۴۱رقیهمحمدیان
۱۳۲۴۳۱۳۶۶۱۶۲فرهادپاکروان۳۳۲۴۷۰۴۱۶۲۸۰رحمنایزدپناه
۱۴۲۲۹۱۷۸۸۷۰۱محمدحسینمراددهقانی۳۴۲۵۵۹۰۶۵۹۱۶محسنلشنی
۱۵۲۲۹۶۱۹۵۷۶۸حمیدرضاکاظمی۳۵۵۴۸۹۶۲۸۳۸۳سیدرسولشریعتی مهر
۱۶۲۲۹۵۲۵۳۱۴۴عبدالعلیامینی۳۶۱۸۲۸۵۸۰۵۹۷عبدالخذرجماجم
۱۷۲۲۹۱۰۱۲۲۹۰رامینعباسی۳۷۵۴۸۹۸۰۱۷۰۰علی اکبرزارعی
۱۸۲۲۹۹۶۱۹۹۴۱جلالصالحی رچی۳۸۲۲۹۹۵۸۸۱۸۳معبداسلامی ملک آبادی
۱۹۲۲۹۷۳۶۸۳۱۳فرزادگران پایه واقعی۳۹۲۴۵۱۳۴۵۰۴۷سیداسفندیارنجفی امیر سالاری
۲۰۲۲۹۵۰۲۷۴۰۳جوادمهارلو   

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است