پانزدهم خرداد روز قیام خونین تسلیت باد
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی – دو مرحله ای
۱۳۹۵-۰۳-۱۲

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی – دو مرحله ای

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی – دو مرحله ای
شرکـت عمـران شهـر جدیـد صـدرا در نظر دارد را عملیات احداث مدرسه در ناحیه موسوم به ۱۲۸ هکتاری این شهر جدید را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط زیر واگذار نماید.
پیمانکار می بایست دارای صلاحیت معتبر حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه را داشته باشد.
محل دریافت اسناد مناقصه شرکت عمران شهرجدیدصدرا به نشانی شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا –دبیرخانه شرکت با تلفن:‌۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۱۱ می باشد.
مهلت زمان دریافت اسناد از تاریخ ۴/۳/۹۵ تا تاریخ ۸/۳/۹۵ و آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۸/۳/۹۵ می باشد.به پیشنهادات فاقد امضاء ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر شده در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. پاکت های پیشنهادی در تاریخ۱۹/۳/۹۵ در ساعت ۱۱صبح بازگشایی می شود.
۵۰% از هزینه های این پروژه از محل تهاتر با واحدهای تجاری و یا آپارتمانی متعلق به شرکت عمران شهر جدید صدرا خواهد بود.
سایر توضیحات لازم در خصوص مناقصه در اسناد آن درج گردیده است.
زمان بازدید از محل و کسب اطلاعات بیشتر در تاریخ ۱۰/۳/۹۵ ساعت ۹ صبح با مراجعه به دفتر مهندسین مشاور واقع در شهر صدرا مجتمع تجاری مروارید می باشد.
ردیف شــــرح پروژه برآورد
(ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
چک تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )
۱ احداث مدرسه در ناحیه ۱۲۸ هکتاری ۲۲٫۴۰۵٫۴۳۸٫۱۶۶ ۱٫۱۲۰٫۲۷۱٫۹۰۹

روابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدصدرا
نوبت اول روزنامه تماشا مورخ ۳/۳/۹۵

نوبت دوم روزنامه خبر جنوب مورخ ۴/۳/۹۵

دیدگاه ها بسته شده است